ANBI Gemeente
Protestantse Gemeente Tweestromenland

ANBI - Gemeente
Hier vindt u de informatie die door de Belastingdienst, conform de groepsbeschikking met de PKN wordt vereist, in het kader van de ANBI-registratie.
Hier kunt u eventueel ook een formulier downloaden,
om uw Periodieke Gift vast te leggen in een overeenkomst.

Deze gegevens hebben betrekking op de volgende rechtspersoon
Protestantse Gemeente Tweestromenland - RSIN  805 380 425

Contactadres
Scriba PG Tweestromenland
p/a Heerenlaan 20
3218 VL  HEENVLIET
E-mail: scriba@pgtweestromenland.nl

Doelstelling;

Het fundament van onze gemeente
De Protestantse Gemeente Tweestromenland wil een kerk zijn, gefundeerd op Gods liefde en genade in Jezus Christus. In de erediensten en ontmoetingen komen wij samen rond Woord en Sacrament. Hierin komt Christus tot ons en maakt Hij aan ons de liefde en genade van God onze Vader bekend, en schenkt Hij ons de troostende en inspirerende werking van Zijn Heilige Geest. Wij weten ons met God verzoend door Jezus Christus en willen in navolging van Hem een gemeenschap zijn, die dit goede nieuws uitdraagt in de wereld om ons heen.

Stromen uit één bron
Leven en werken vanuit die bron, betekent voor ons : teruggaan naar die bron, naar het beginpunt, er diep induiken en er verkwikt weer uitkomen. Vanuit die bron ontspringen meerdere stromen, tradities, bewegingen van geestelijk leven. Deze geloofswegen vloeien voort uit verschillende manieren van spreken over God. Gods wegen zijn veelkleurig. Deze bewegingen sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist aan. Als gemeente willen wij mensen met hun verschillen met elkaar verbinden in het besef dat al die stromen ontspringen uit één bron.

Verbinding door ontmoeting
Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen een plaats kan vinden en waar ieders mening gerespecteerd wordt en we onderdak bieden aan mensen met verschillende geloofsachtergronden. We willen vanuit de dorpsverbondenheid omzien naar iedereen, die de HEER op ons pad brengt, liefdevol naar elkaar, eenvoudig, bescheiden en geduldig.

Beleidsplan
Het huidige beleidsplan van onze gemeente is hier te downloaden: beleidsplan 2021-2025.
De PKN heeft een landelijk beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
De Kerkenraad is het bestuur van de kerk. Hij bestaat uit alle ambtsdragers en komt in de regel zesmaal per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en te evalueren. Als dagelijks bestuur treedt het Moderamen op, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de Kerkenraad.
De Kerkenraad wordt bij zijn bestuurlijke taken ondersteund door werkgroepen. Leidraad voor het beleid is het beleidsplan, dat elke vier jaar wordt opgesteld en jaarlijks kan worden bijgesteld.
Voor het statuut wordt verwezen naar de landelijke Kerkorde en Ordinanties, te vinden op de website van de PKN.

Beloningsbeleid
De leden van de kerkenraad, ondersteunende geledingen en talloze vrijwilligers voeren hun werk pro deo uit. Aan de gemeente is één predikant en één kerkelijk werker verbonden, die worden beloond conform de landelijke richtlijnen. De richtlijnen die hierbij gevolgd worden, zijn te vinden op de website van de PKN.

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Iedere zondag wordt er in één van de drie kernen een eredienst gehouden. Er vinden ook rouw- en trouwdiensten plaats. Voor de activiteiten van de colleges en werkgroepen wordt verwezen naar het beleidsplan. Ook op andere gebieden zijn we als Protestantse Gemeente actief. Onder meer door ouderen en zieken in de gemeente te bezoeken. Dit gebeurt o.a. door de predikant, de kerkelijk werker en pastorale medewerkers. Jaarlijks organiseren we een “Startweekend”. Hiermee wordt een start gegeven, aan de activiteiten die in de winterperiode gaan plaatsvinden, zoals catechese en gesprekskringen. In dit Startweekend proberen we naar buiten te treden, door iedereen uit te nodigen voor een fietstocht, spelletjes en een gezamenlijke maaltijd. Zo hopen we op allerlei manieren onze naasten te ontmoeten.

Financiële verantwoording

Onderstaand de samenvatting van de begroting en resultatenoverzicht voor ANBI Gemeente:
Toezicht op ANBI’s
De belastingdienst houdt risicogericht toezicht op ANBI’s. Dit houdt in dat toezicht plaatsvindt door gebruik te maken van signalen die vanuit de belastingdienst komen, maar ook op basis van signalen die vanuit de samenleving aangedragen worden. Het is niet zo dat alle ANBI’s op een gegeven moment een keer aan de beurt zijn om gecontroleerd te worden.
 
terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Geervliet

zo 21 aug 2022 om 10.00

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 9-8-2022
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.