zo 4 feb 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. J. van den AkkerZoetermeer
Dienst is in de kerk van Zwartewaal
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Wim haveman


Orde van dienst Martinuskerk Zwartewaal, 4 februari 2018
We volgen orde van dienst 3
 
Welkom en mededelingen
 
Wij beginnen de dienst staande
 
Aanvangslied   “Morgenglans der eeuwigheid” (NLB 213: 1 en 2)
 
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS
BEGONNEN IS
 
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus
Christus onze Heer
G: AMEN
 
Drempelgebed
V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN
V: ...
     wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven
G: AMEN
 
Psalm van de zondag  Psalm 18: 1
           
Kyriegebed
 
Opmaat naar het gloria
 
Glorialied        “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB 871: 1 en 4)
 
Gebed bij de opening van de Schriften
 
Verhaal:          naar de hemel
 
Lied:                “Omdat hij niet ver wou zijn” (NLB 528: 1, 4 en 5)
 
Lezing:             Marcus 1, 29-38
 
Lied                 “Iedereen zoekt U, jong of oud” (NLB 837: 1 en 2)
 
Verkondiging
 
Lied                 “O Heer die onze Vader zijt” (NLB 836: 1, 4 en 5)
                       
Gebeden
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied            “Komt ons in diepe nacht ter ore” (NLB 489: 1 en 2)
 
Zegen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug